Danh mục tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2023
Danh mục tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2023
Chuyên ngành giao thông vận tải

TT

Tên loại văn
bản

Số/ Ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu nội dung

1

Luật

23/2008/QH12

13/11/2008

Quốc hội

Luật giao thông đường bộ

2

Luật

23/2004/QH11

15/6/2004

Quốc hội

Luật giao thông đường thủy nội địa

3

Luật

48/2014/QH13

17/6//2014

Quốc hội

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa số
23/2004/QH11.

4

Nghị định

11/2010/NĐ-CP

24/02/2010

Chính phủ

Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

5

Nghị định

100/2013/NĐ-CP

3/9/2013

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy
định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

6

Nghị định

70/2022/NĐ-CP

27/9/2022

Chính phủ

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh
doanh trong lĩnh vực đường bộ

7

Nghị định

10/2020/NĐ-CP

17/01/2020

Chính phủ

Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

8

Nghị định

47/2022/NĐ-CP

19/7/2022

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 quy
định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận
tải bằng xe ô tô

9

Nghị định

139/2018/NĐ-CP

8/10/2018

Chính phủ

Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

10

Nghị định

30/2023/NĐ-CP

8/6/2023

Chính phủ

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày
08/10/2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

11

Thông tư

12/2020/TT-BGTVT

29/5/2020

Bộ GTVT

Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải
đường bộ

12

Thông tư

02/2021/TT-BGTVT

4/2/2021

Bộ GTVT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 /5/2020
quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải
đường bộ.

13

Thông tư

17/2022/TT-BGTVT

15/7/2022

Bộ GTVT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020
quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải
đường bộ

14

Thông tư

39/2021/TT-BGTVT

31/12/2021

Bộ GTVT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của
Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về
quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

15

Quyết định

54/2022/QĐ-UBND

22/9/2022

UBND TP Hải
Phòng

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0